بروزترین سامانه ارسال و دریافت پیامک متنی و صوتی در کشور
با 8 سال سابقه خدمات
ثبت نام آنلاین  ورود به پنل اس ام اس

خطوط اختصاصی ۳۰۰۰

SELRES_0.5233964079811247

SELRES_0.5233964079811247

قیمت غیر سفارشی به ریال قیمت سفارشی به ریال ارقام نوع خط
۲۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۴ ۳۰۰۰xxxxxxxxxx
۸۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۱۲ ۳۰۰۰xxxxxxxx
۹۹۰,۰۰۰ ۹۹۰,۰۰۰ ۱۰ ۳۰۰۰xxxxxx
قیمت استعلامی است قیمت استعلامی است ۹ ۳۰۰۰xxxxx
قیمت استعلامی است قیمت استعلامی است ۸ ۳۰۰۰xxxx

خطوط اختصاصی ۱۰۰۰

قیمت غیر سفارشی به ریال قیمت سفارشی به ریال ارقام نوع خط
۱۵۰,۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰ ۱۴ ۱۰۰۰xxxxxxxxxx
۳۱۵,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۱۳ ۱۰۰۰xxxxxxxxx
۷۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱۲ ۱۰۰۰xxxxxxxx
۱,۲۰۰,۰۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۱۱ ۱۰۰۰xxxxxxx
۱,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱۰ ۱۰۰۰xxxxxx
۲,۲۵۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۹ ۱۰۰۰xxxxx
۳,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۸ ۱۰۰۰xxxx

خطوط اختصاصی ۵۰۰۰

قیمت غیر سفارشی به ریال قیمت سفارشی به ریال ارقام نوع خط
۱۰۰,۰۰۰ ۱۴ ۵۰۰۰xxxxxxxxxx
۳۰۰,۰۰۰ ۱۳ ۵۰۰۰xxxxxxxxx
۷۰۰,۰۰۰ ۱۲ ۵۰۰۰xxxxxxxx
۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱۱ ۵۰۰۰xxxxxxxx
۱,۶۰۰,۰۰۰ ۱۰ ۵۰۰۰۱۳۳۳xx

خطوط اختصاصی ۱۰۰۰

قیمت غیر سفارشی به ریال قیمت سفارشی به ریال ارقام نوع خط
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷ ۱۰۰۰xxx
۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶ ۱۰۰۰xx
۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۵ ۱۰۰۰x

خطوط ثابت تهران

قیمت به ریال نوع خط
۴,۷۰۰,۰۰۰ ۰۲۱xxxxxxxx
۵,۵۰۰,۰۰۰ ۰۲۱xxxxx
۶,۶۰۰,۰۰۰ ۰۲۱xxxx