بروزترین سامانه ارسال و دریافت پیامک متنی و صوتی در کشور
با 8 سال سابقه خدمات
ثبت نام آنلاین  ورود به پنل اس ام اس

ضریب ایرانسل ضریب دریافت هزینه پیامک انگلیسی هزینه پیامک فارسی ضریب انگلیسی ضریب فارسی مسیر
۱ ۰ ۲۰۲.۵۶ ۱۳۱.۳۶ ۲.۵۳۲ ۱.۲۶۷ پیش شماره ۱۰۰۰
۱ ۰ ۲۵۶ ۱۳۷.۳۶ ۳.۲ ۱.۴۶۷ پیش شماره ۳۰۰۰
۱ ۰ ۱۶۰ ۹۲.۸۸ ۲ ۱.۱۶۱ پیش شماره ۵۰۰۰
۱ ۰ ۲۰۸.۲۴ ۱۳۴.۰۸ ۲.۶۰۳ ۱.۳۰۱ ایرانسل
۱ ۱.۵ ۱ ۲۰ ۱۰۵ ۲۲۵ اپراتور ۵۰۰۰۱
۱ ۰ ۹۱.۷۶ ۱۱ ۱.۱۴۷ ۱.۱۴۷ خط ثابت
۱ ۰ ۱۶۰ ۱۰ ۲ ۰.۹۷۲ خط ۵۰۰۰۲۰۰۰۲۲

ضریب ایرانسل ضریب دریافت هزینه پیامک انگلیسی هزینه پیامک فارسی ضریب انگلیسی ضریب فارسی مسیر
۱ ۰ ۱۹۲.۵۶ ۱۱۱.۳۶ ۲.۵۳۲ ۱.۲۶۷ پیش شماره ۱۰۰۰
۱ ۰ ۲۴۶ ۱۰۷.۳۶ ۳.۲ ۱.۴۶۷ پیش شماره ۳۰۰۰
۱ ۰ ۱۴۹ ۹۲.۸۸ ۲ ۱.۱۶۱ پیش شماره ۵۰۰۰
۱ ۰ ۱۹۸.۲۴ ۱۰۴.۰۸ ۲.۶۰۳ ۱.۳۰۱ ایرانسل
۱ ۰ ۸۸.۷۶ ۸۹.۷۶ ۱.۱۴۷ ۱.۱۴۷ خط ثابت
۱ ۰ ۱۵۰ ۷۱.۷۶ ۲ ۰.۹۷۲ خط ۵۰۰۰۲۰۰۰۲۲

ضریب ایرانسل ضریب دریافت هزینه پیامک انگلیسی هزینه پیامک فارسی ضریب انگلیسی ضریب فارسی مسیر
۱ ۰ ۱۸۲.۵۶ ۹۱.۳۶ ۲.۵۱۱ ۱.۲۶۷ پیش شماره ۱۰۰۰
۱ ۰ ۲۴۷ ۱۱۷.۳۶ ۳.۲ ۱.۴۶۷ پیش شماره ۳۰۰۰
۱ ۰ ۱۴۷ ۹۰.۸۸ ۲ ۱.۱۶۱ پیش شماره ۵۰۰۰
۱ ۰ ۱۹۸.۲۴ ۱۱۴.۰۸ ۲.۶۰۳ ۱.۳۰۱ ایرانسل
۱ ۰ ۸۸.۷۶ ۱۰.۷۶ ۱.۱۴۷ ۱.۱۴۷ خط ثابت
۱ ۰ ۱۵۴ ۷۷.۷۶ ۲ ۰.۹۷۲ خط ۵۰۰۰۲۰۰۰۲۲
۱ ۱ ۱ ۰ ۹۵ ۲۲۵ ارسال BTS اپراتور
۱ ۲ ۱ ۰ ۱۰۰ ۲۶۰ ارسال با نام تجاری
۱ ۱ ۱ ۰ ۱۰۰ ۲۶۰ خطوط ثابت تهران

ضریب ایرانسل ضریب دریافت هزینه پیامک انگلیسی هزینه پیامک فارسی ضریب انگلیسی ضریب فارسی مسیر
۱ ۰ ۱۸۲.۵۶ ۹۱.۳۶ ۲.۵۳۲ ۱.۲۶۷ پیش شماره ۱۰۰۰
۱ ۰ ۲۴۵ ۱۰۷.۳۶ ۳.۲ ۱.۴۶۷ پیش شماره ۳۰۰۰
۱ ۰ ۱۵۰ ۹۰.۸۸ ۲ ۱.۱۶۱ پیش شماره ۵۰۰۰
۱ ۰ ۱۸۸.۲۴ ۱۰۴.۰۸ ۲.۶۰۳ ۱.۳۰۱ ایرانسل
۱ ۰ ۸۹.۷۶ ۸۹.۷۶ ۱.۱۴۷ ۱.۱۴۷ خط ثابت
۱ ۰ ۱۵۰ ۷۷.۷۶ ۲ ۰.۹۷۲ خط ۵۰۰۰۲۰۰۰۲۲
۱ ۱ ۱ ۰ ۹۵ ۲۲۵ ارسال BTS اپراتور
۱ ۲ ۱ ۰ ۱۰۰ ۲۶۰ ارسال با نام تجاری
۱ ۱ ۱ ۰ ۱۰۰ ۲۶۰ خطوط ثابت تهران